Escribe un texto expositivo sobre un experimento científico